LAW TRINAI
เกี่ยวกับ ตรินัยน์การทนายความ ทนายความจังหวัดเพชรบูรนณ์ 
"ตรินัยน์ โชติเศรษฐ์ภาคิน"
image
เนติบัณฑิตไทยสมัยที่ 59
จากสำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
image

ผ่านการอบรมวิชาว่าความ

จากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 37

image

ประวัติส่วนตัว

นายตรินัยน์ โชติเศรษฐ์ภาคิน

ประกาศนียบัตร โรงเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 14 ปี พ.ศ. 2526

สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ปี 2543

เนติบัณฑิตไทยสมัยที่ 59 จากสำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ผ่านการอบรมวิชาว่าความจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 37


 

– ประสบการณ์ทำงานรับราชการเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา 2526-2539

– ประสบการณ์ทำงานหัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยา วิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

– ประสบการณ์ช่วยงานราชการด้านกฏหมาย กรมอุตุนิยมวิทยา

– ประสบการณ์ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สภ.วิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

– ประสบการณ์ ที่ปรึกษากฏหมายเอกชน

– ประสบการณ์ ทนายความอิสระ

 

 
Powered by MakeWebEasy.com