ทำสัญญาเช่าถูกต้องแต่ทำไมฟ้องขับไล่ไม่ได้

Last updated: 21 มี.ค. 2563  |  1940 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทำสัญญาเช่าถูกต้องแต่ทำไมฟ้องขับไล่ไม่ได้

           จำเลยครอบครองที่พิพาทมาก่อนโจทก์ทำสัญญาเช่ากับเจ้าของ. แม้ต่อมาจำเลยจะขอเช่าจากเจ้าของและเจ้าของไม่ยอมให้เช่า. จำเลยก็หาได้ครอบครองที่พิพาทโดยอาศัยสิทธิโจทก์ไม่. โจทก์จำเลยจึงไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกัน. การที่จำเลยคงอยู่ในที่พิพาทโดยไม่มีสิทธิ. ก็เป็นการละเมิดต่อเจ้าของ มิใช่ละเมิดต่อโจทก์ซึ่งยังมิได้รับมอบการครอบครอง. โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลย.

อธิบายได้ดังนี้ เรื่องหนี้ ,สิทธิเรียกร้อง (บุคคลสิทธิ), ทรัพยสิทธิ 

1.โจทก์ทำสัญญาเช่าที่ดินพิพาทจากเจ้าของ   โจทก์กับเจ้าของมีนิติสัมพันธ์กันในฐานะบุคคลสิทธิ (สัญญาเช่า เป็นมูลแห่งหนี้อย่างหนึ่ง  เป็นบุคคลสิทธิ บังคับได้เฉพาะคู่กรณี)

2. ส่วนจำเลยกับโจทก์ ไม่มีนิติสัมพันธ์กันไม่ว่าฐานะใดๆ

3. จำเลยกับเจ้าของที่ดินพิพาทมีความสัมพันธ์ คือ เจ้าของที่ดินมีอำนาจแห่งทัรพยสิทธิ(เป็นเจ้าของที่ดินหรือผู้ทรงสิทธิ) บุคคลทั่วไปต้องเคารพแห่งทรัพยสิทธิ  ห้ามละเมิด 

ดังนี้ถ้าโจทก์จะฟ้องขับไล่จำเลย จึงไม่มีสิทธิใดๆที่จะอ้างเพื่อให้เกิดอำนาจฟ้อง    

ฏีกาที่ 1610/2512  

ตรินัยน์  โชติเศรษฐภาคิน  (นิติศาสตร์, เนติบัณฑิตไทยสมัยที่ ๕๙) 

ทนายความ

Powered by MakeWebEasy.com