เจ้าที่ดิน ** มีกรรมสิทธิ์** หรือ **มีสิทธิครอบครอง**

Last updated: 3 ก.ค. 2564  |  4536 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เจ้าที่ดิน   ** มีกรรมสิทธิ์** หรือ **มีสิทธิครอบครอง**

**กรรมสิทธิ์ คืออะไร** 

   กรรมสิทธิ์เป็นสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สิน เป็นทรัพย์สิทธิ ใช้ยันต่อบุคคลทั่วไปได้   ถ้าท่านเป็นผู้มีชื่อในโฉนดที่ดิน  ท่านมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน   การมีชื่อในโฉนดมีผลในทางกฎหมายหลายประการมีแต่ผลในทางที่ดีและมั่นคง และเป็นสิทธิที่ดีที่สุด

สิทธิครอบครอง  คืออะไร

   สิทธิครอบครอง  เป็นกริยาการครอบครองทรัพย์ตามความเป็นจริง  การที่มีบุคคลใดเข้าครอบครองยึดถือ เจตนา เพื่อตนเอง เข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ เช่น น.ส. 3  บุคคลนั้นย่อมได้สิทธิครอบครอง  และบุคคลดังกล่าวนี้จะเสียสิทธิครอบครอง ก็ต่อเมื่อ บุคคลอื่นมีสิทธิดีกว่าตัวอย่างเช่น*** ที่ดิน น.ส.3 มีชื่อ ก.  ต่อมา ก. ได้นำที่ดิน น.ส.3 ใช้หนี้ ให้แก่ ข.  โดยส่งมอบ     ข. เข้าทำประโยชน์ตลอดมา   ดังนั้นการที่ที่ดิน น.ส. 3 ยังมีชื่อ ก. ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานตามกฎหมายในฐานะที่มีชื่อในทะเบียน  ส่วน ข. เป็นผู้ครอบครองที่ดินตามความเป็นจริง จึงมีอำนาจฟ้องให้เพิกถอนชื่อของ ก. ออกจากทางทะเบียนได้ ****อ้างถึงคำพิพากษาฎีกา ที่5479/2543** คำพิพากษาฉบับนี้มีประเด็นว่ามีอำนาจฟ้องหรือไม่  แต่ได้วินิจเรืองสิทธิครองตามความเป็นจริงไว้ จึงนำมาเทียบเคียงเท่านั้น

ส่วนเรื่องผู้มีชื่อทางทะเบียน น.ส.3 กับผู้ครองครองตามเป็นจริง  มีฎีกาวางไว้ 2 แนวทาง โดยศาลได้นำหลักตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสอง มาปรับใช้ทนายตรินัยน์   (นบ. , เนติบัณฑิตไทย) 

Powered by MakeWebEasy.com